Domů | Všeobecné podmínky | Důležité informace | Kontakt | Mapa stránek

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

 

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Vámi - účastníkem zájezdu a CK Milena Matkovičová (dále jen CK) vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu a uhrazením zálohy či celé částky na účet CK. Tímto okamžikem nabývá Smlouva o zájezdu účinnosti.
Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu zákazník strvzuje, že jsou mu známy Všeobecné podmínky prodeje jakož i Důležité informace a souhlasí s nimi.

 

2. Cena zájezdu a platební podmínky

Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK ve Smlouvě o zájezdu. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK a zákazníkem. Ceny obsahují DPH. Všechny služby, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu jsou specifikovány u jednotlivých nabídek a programů. Ceny zájezdů pro rok 2018 byly kalkulovány na základě kurzu Kč k EUR ze dne 01.11.2017. CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21 dnů před zahájením zájezdu - pobytu a to v případech, kdy po datu stanovení cen došlo ke změně ceny u pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertabilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu ke dni 01.11.2017 a to více než 10%. Takto upravené ceny jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen. Případné slevy zájezdů - pobytů vyhlášené CK po datu podpisu Smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na tuto slevu.

CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutí a zákazník má povinnost uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Zákazník je povinnen uhradit při uzavření Smlouvy o zájezdu zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, popř. jinou výši zálohy po předešlé dohodě s CK. Doplatek celkové ceny zájezdu, která byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu je zákazník povinen uhradit nejpozději 21 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve Smlouvě o zájezdu a to již bez vyzvání CK. V případě uzavření Slouvy o zájezdu v době kratší než 21 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinnen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Při placení složenkou se termínem rozumí datum, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka. Po plné úhradě celkové ceny zájezdu bude zákazníkovi předán doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb - Voucher. Bez úhrady celé ceny zájezdu do stanoveného termínu nemá zakazník nárok účastnit se zájezdu a CK je oprávněna zákazníkovi účtovat náklady spojené se zrušením účasti - storno poplatky.

 

3. Změny služeb, odstoupení od Smlouvy o zájezdu a zrušení zájezdu

V případě, že nastanou vážné okolnosti charakteru vyšší moci, které CK brání poskytnout služby dle uzavřené Smlouvy o zájezdu je CK oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu a zájezd kdykoliv zrušit. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez jakéhokoliv odstupného. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd s organizovanou autobusovou dopravou nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 35 zákazníků v autobuse do 49 míst. CK si dále vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera. V tomto případě CK garantuje ubytování v jiném zařízení minimálně stejné kvalitativní úrovně.

 

4. Změna Smlouvy o zájezdu a rušení zájezdu ze strany zákazníka - storno poplatky


Změnu jména a jiných osobních údajů či jméno osoby (náhradníka), která se místo něj zájezdu zůčastní musí zákazník oznámit CK písemně. Toto oznámení musí také obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu. Za tuto změnu si CK nebude účtovat žádné poplatky. Zákazník má dále právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CK. Toto odstoupení je zákazník povinen předat písemně. V tomto případě má CK právo účtovat storno poplatky, jejichž výše je odvislá od doby, ve které podal zákazník svůj storno požadavek a to vždy z celkové ceny zájezdu.

300 Kč/osobu do 45 dnů před odjezdem
10% z ceny zájezdu mezi 44. až 30. dnem před odjezdem včetně
25% z ceny zájezdu mezi 29. až 21. dnem před odjezdem včetně
50% z ceny zájezdu mezi 20. až 7. dnem před odjezdem včetně
80% z ceny zájezdu mezi 6. až 3. dnem před odjezdem včetně
100% z ceny zájezdu v době kratší 2 dny


Storno poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe získá odpovídající náhradu.

 

5. Cestovní doklady

Zákazníci odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zůčastnit zájezdu, postupuje CK stejně jako by zájezd zákazník stornoval, tedy dle bodu 4. Do Chorvatska lze cestovat i na občanský průkaz vydaný od roku 2000 se strojově čitelno zónou.

 

6.  Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, bankovní spojení, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené informace  v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu.

 

7. Reklamace

Při zjištění jakékoliv závady při plnění sjednaných služeb je povinností zákazníka sdělit tuto závadu ihned v místě pobytu zástupci CK (delegátovi), který je povinen vynaložit veškeré úsilí k odstranění objektivně zjištěného nedostatku. Pokud není možno sjednat nápravu na místě, je zákazník povinen uplatnit reklamaci u CK nejpozději do 30 dnů od skončení zájezdu

 

8. Pojištění CK

Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 sbírky.
Jedná se o pojištění s přesným názvem - pojištění záruky v důsledku úpadku CK, které jsou cestovní kanceláře podle zákona povinny sjednávat a platit.
Na jeho základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění: - v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu, nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
- nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1b